Przedmiot działania

Drukuj
Opublikowano

Zapis § 8 Statutu Spółki określa przedmiot działalności PGM Spółka z o.o. w Polkowicach, którym jest:

    Uprawa roślin wieloletnich (01.2 ).
    Naprawa i konserwacja maszyn (33.12.Z).
    Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (35.30.Z).
    Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (36.00.Z).
    Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (37.00.Z).
    Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (38.11.Z).
    Zbieranie odpadów niebezpiecznych (38.12.Z).
    Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (38.21.Z).
    Odzysk surowców z materiałów segregowanych (38.32.Z).
    Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (42.21.Z).
    Roboty związane z budową linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych (42.22.Z).
    Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynieryjno-lądowych i wodnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (42.99.Z).
    Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (43.11.Z).
    Przygotowanie terenów pod budowę (43.12.Z).
    Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych
    i klimatyzacyjnych (43.22.Z).
    Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek (45.11.Z).
    Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych,
    z wyłączeniem motocykli (45.19.Z).
    Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami
    i targowiskami (47.99.Z).
    Transport drogowy towarów (49.41.Z).
    Transport rurociągowy pozostałych towarów (49.50.B).
    Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (52.10.B).
    Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (61.10.Z).
    Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (61.90.Z).
    Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z).
    Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z).
    Pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B).
    Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (77.11.Z).
    Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (77.12.Z).
    Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z).
    Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach(81.10.Z).
    Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (81.21.Z).
    Pozostałe sprzątanie (81.29.Z).
    Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (81.30.Z).
    Wykonywanie fotokopii, przygotowanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (82.19.Z).
    Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (82.99.Z).
    Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B).

Copyright 2011 Przedmiot działania. Custom Footer text
Template Joomla 1.7 by Wordpress themes free